Algemene voorwaarden

Verkoper
Dos Templarios Belgium
Maatschappelijke zetel Dos Templarios Belgium, Grote Markt 16 , 3440 Zoutleeuw, België met BTW
nummer BE 0776.433.035 (hierna genoemd de “Verkoper”).
2. Toepassing
Het plaatsen van een bestelling op de webshop van Dos Templarios Belgium geldt als aanvaarding door de Koper
van onze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaakt van de overeenkomst, met uitsluiting
van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de Koper, behoudens
uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend beding.
3. Offertes en aanvaarding van de bestelling
Al onze offertes zijn steeds vrijblijvend en niet bindend. Wij zijn slechts gebonden nadat we de
bestelling schriftelijk bevestigd hebben of nadat we met uitvoering van de bestelling begonnen zijn.
De informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie, zijn
opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie.
4. Levering
Producten worden enkel geleverd in de landen vermeld in onze rubriek “levering en retour”. De
levering van producten zal binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven,
in de mate van het mogelijke, gebeuren. Foutieve leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid
van de Koper en kunnen mogelijk aanleiding geven tot extra kosten. In onze prijzen zijn het
transport en de levering van de goederen niet inbegrepen. De kosten van transport en levering
worden afzonderlijk op onze webshop vermeld. De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend
maar worden louter als indicatie vermeld. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven
tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de Koper,
behoudens in geval van opzettelijke vertraging. Dos Templarios Belgium heeft het recht gedeeltelijke leveringen
te verrichten. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de Koper reeds
betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.
De wettelijke leeftijdsgrens voor de verkoop van alcohol is 18 jaar. Door te bestellen verklaart de
koper minstens 18 jaar oud te zijn.
5. Eigendomsrecht
De geleverde goederen blijven steeds eigendom van Dos Templarios Belgium tot de volledige betaling, inclusief
alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet betaling behoudt
Dos Templarios Belgium het recht om de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de Koper.
6. Klachten
Om klachten ontvankelijk te maken dienen deze ons toe te komen binnen de 8 dagen na levering in
geval van klacht wegens niet-conforme levering. In geval van verborgen gebreken dient de klacht 8
dagen na ontdekken van het gebrek ons toe te komen. Het in ontvangst nemen van de goederen door
de Koper dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die op dat moment kon worden vastgesteld.
Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.
7. Waarborg
Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van
consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek. Dos Templarios Belgium staat enkel in voor
schade die het gevolg is van opzet of grove fout. Dos Templarios Belgium is niet aansprakelijk voor algemene of
bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de Koper geleden. De (commerciële
en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van
ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het
ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of
wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of
incorrect gebruik.

8. Verzakingsrecht
Het herroepingsrecht is enkel alleen van toepassing voor verkoop op afstand van producten voor
particulier gebruik aan een consument. Een consument is ieder natuurlijk persoon of een
rechtspersoon die een product aankoopt enkel en alleen voor niet-beroepsmatige doeleinden. Het
verzakingsrecht kan dus nooit worden ingeroepen voor producten die worden aangekocht voor
beroepsdoeleinden. Sommige producten vallen onder de wettelijke uitzonderingen. Bederfelijke of
gepersonaliseerde producten kunnen niet geretourneerd worden alsook goederen die specifiek voor
de klant besteld worden.
Elke consument heeft het recht om van een aankoop af te zien binnen een termijn van 14
kalenderdagen berekend vanaf de dag volgend op de levering van de goederen en dit zonder
betaling van een extra boete en zonder opgave van een motief. Promotieartikelen kunnen nooit
geretourneerd worden, enkel bij beschadiging.
U dient Dos Templarios Belgium hiervan binnen de 7 kalenderdagen schriftelijk of via e-mail te verwittigen en
het artikel binnen de termijn van 7 kalenderdagen terug te bezorgen op ons postadres. Enkel
goederen in een perfecte staat, dit betekent in de originele en onbeschadigde verpakking, ongebruikt
en compleet met alle onderdelen, zullen worden aanvaard. De goederen dienen klaar te zijn voor
herverkoop. Alle kosten van het retour sturen, alsook de daaraan verbonden risico’s zijn volledig
ten laste van de klant. de goederen worden op eigen risico en kosten in originele staat en
verpakking teruggezonden met BPOST/ DPD/POSTNL naar ons postadres Dos Templarios Belgium, Grote Markt 16 , 3440
Zoutleeuw.
Na controle van de ontvangen goederen, wordt het ontvangen bedrag min de kosten van de
verzending, terugbetaald.
9. Overmacht
Dos Templarios Belgium kan onder geen enkel beding aansprakelijk gesteld worden voor een vertraging in de
uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten
haar normale controle, inbegrepen productie onderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten

aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-
outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze

leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.
10. Betaling
Dos Templarios Belgium aanvaard de volgende veilige online betaalmethoden via Mastercard, Visa,
bancontact/Mister Cash, Bankoverschrijving. Al onze facturen dienen bij het plaatsen van de
bestelling betaald te worden.
Elke klacht betreffende de facturen dient, om ontvankelijk te zijn, gedetailleerd bij aangetekende
brief te worden geformuleerd binnen drie (3) dagen na ontvangst van de factuur. In geval van
achterstallige betalingen zullen op de openstaande factuurbedragen van rechtswege en zonder dat
enige voorafgaandelijke ingebrekestelling noodzakelijk is de interesten aangerekend worden à rato
van 1% per maand vanaf de factuurdatum. Bij wanbetaling en indien een aanmaning per gewone
brief 14 dagen zonder gevolg is gebleven zal daarenboven een forfaitaire schadevergoeding
verschuldigd zijn ten belope van 10% van de openstaande bedragen.
Wij behouden ons het recht voor om bij elke gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op
de vervaldag of enige andere inbreuk van de Koper op zijn verbintenissen volgens de
overeenkomst, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, de uitvoering van alle overeenkomsten
met de Koper te schorsen of deze met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder nood aan enige
gerechtelijke tussenkomst en alle zelfs nog niet-vervallen schuldvorderingen onmiddellijk op te
eisen of de levering slechts uit te voeren tegen contante betaling, niettegenstaande vroegere
overeenkomsten en onverminderd enig ander recht dat wij kunnen laten gelden. Het niet
onmiddellijk optreden tegen een tekortkoming van de Koper, kan in geen geval worden beschouwd
als een verzaking van onzentwege om ons later op deze tekortkoming te beroepen.

11. Persoonsgegevens
Door te bestellen op de webshop van Dos Templarios Belgium , staat de Koper uitdrukkelijk toe over te gaan tot de
verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie
van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen en het opvolgen van
de solvabiliteit. Dos Templarios Belgium zal de gegevens niet mogen overmaken aan derden. De Koper heeft voor
alle gegevens het recht op inzage en verbetering. De Koper heeft ten allen tijde het recht om zich
kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden. Voor meer informatie
wordt de Koper uitgenodigd zich te wenden tot het openbaar register bijgehouden door de
Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te Brussel.
12. Cookies
Onze website gebruikt cookies waardoor tijdens een bezoek aan onze site`cookies` op de harde schijf
van uw computer geplaatst kunnen worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van
een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u
een website raadpleegt. Cookies worden gebruikt om uw bezoek te optimaliseren. Cookies kunnen
niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine
identificeren. U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat
u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van

uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-
functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen

verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. Door gebruik te maken van
onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
13. Eigendomsrecht
Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn
beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of
andere rechthebbenden liggen. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te
brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld
tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc ... niet kopiëren of reproduceren
zonder onze uitdrukkelijke toestemming.
14. Bewijs

Alle Partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld : e-
mail, backups, ...).

15. Scheidbaarheid
Indien een artikel van deze voorwaarden wordt nietig verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid
van de overige artikelen niet aantasten.
16. Toepasselijk recht
Alle overeenkomsten afgesloten met Verkoper worden beheerst door het Belgisch recht.