Algemene voorwaarden

Verkoper
Dos Templarios Belgium
Maatschappelijke zetel Dos Templarios Belgium, Grote Markt 16 , 3440 Zoutleeuw, België met BTW
nummer BE 0776.433.035 (hierna genoemd de “Verkoper”).
2. Toepassing
Het plaatsen van een bestelling op de webshop van Dos Templarios Belgium geldt als aanvaarding door de Koper
van onze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaakt van de overeenkomst, met uitsluiting
van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de Koper, behoudens
uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend beding.
3. Offertes en aanvaarding van de bestelling
Al onze offertes zijn steeds vrijblijvend en niet bindend. Wij zijn slechts gebonden nadat we de
bestelling schriftelijk bevestigd hebben of nadat we met uitvoering van de bestelling begonnen zijn.
De informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie, zijn
opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie.
4. Levering
Producten worden enkel geleverd in de landen vermeld in onze rubriek “levering en retour”. De
levering van producten zal binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven,
in de mate van het mogelijke, gebeuren. Foutieve leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid
van de Koper en kunnen mogelijk aanleiding geven tot extra kosten. In onze prijzen zijn het
transport en de levering van de goederen niet inbegrepen. De kosten van transport en levering
worden afzonderlijk op onze webshop vermeld. De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend
maar worden louter als indicatie vermeld. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven
tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de Koper,
behoudens in geval van opzettelijke vertraging. Dos Templarios Belgium heeft het recht gedeeltelijke leveringen
te verrichten. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de Koper reeds
betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.
De wettelijke leeftijdsgrens voor de verkoop van alcohol is 18 jaar. Door te bestellen verklaart de
koper minstens 18 jaar oud te zijn.
5. Eigendomsrecht
De geleverde goederen blijven steeds eigendom van Dos Templarios Belgium tot de volledige betaling, inclusief
alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet betaling behoudt
Dos Templarios Belgium het recht om de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de Koper.
6. Klachten
Om klachten ontvankelijk te maken dienen deze ons toe te komen binnen de 8 dagen na levering in
geval van klacht wegens niet-conforme levering. In geval van verborgen gebreken dient de klacht 8
dagen na ontdekken van het gebrek ons toe te komen. Het in ontvangst nemen van de goederen door
de Koper dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die op dat moment kon worden vastgesteld.
Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.
7. Waarborg
Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van
consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek. Dos Templarios Belgium staat enkel in voor
schade die het gevolg is van opzet of grove fout. Dos Templarios Belgium is niet aansprakelijk voor algemene of
bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de Koper geleden. De (commerciële
en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van
ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het
ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of
wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of
incorrect gebruik.

8. Verzakingsrecht
Het herroepingsrecht is enkel alleen van toepassing voor verkoop op afstand van producten voor
particulier gebruik aan een consument. Een consument is ieder natuurlijk persoon of een
rechtspersoon die een product aankoopt enkel en alleen voor niet-beroepsmatige doeleinden. Het
verzakingsrecht kan dus nooit worden ingeroepen voor producten die worden aangekocht voor
beroepsdoeleinden. Sommige producten vallen onder de wettelijke uitzonderingen. Bederfelijke of
gepersonaliseerde producten kunnen niet geretourneerd worden alsook goederen die specifiek voor
de klant besteld worden.
Elke consument heeft het recht om van een aankoop af te zien binnen een termijn van 14
kalenderdagen berekend vanaf de dag volgend op de levering van de goederen en dit zonder
betaling van een extra boete en zonder opgave van een motief. Promotieartikelen kunnen nooit
geretourneerd worden, enkel bij beschadiging.
U dient Dos Templarios Belgium hiervan binnen de 7 kalenderdagen schriftelijk of via e-mail te verwittigen en
het artikel binnen de termijn van 7 kalenderdagen terug te bezorgen op ons postadres. Enkel
goederen in een perfecte staat, dit betekent in de originele en onbeschadigde verpakking, ongebruikt
en compleet met alle onderdelen, zullen worden aanvaard. De goederen dienen klaar te zijn voor
herverkoop. Alle kosten van het retour sturen, alsook de daaraan verbonden risico’s zijn volledig
ten laste van de klant. de goederen worden op eigen risico en kosten in originele staat en
verpakking teruggezonden met BPOST/ DPD/POSTNL naar ons postadres Dos Templarios Belgium, Grote Markt 16 , 3440
Zoutleeuw.
Na controle van de ontvangen goederen, wordt het ontvangen bedrag min de kosten van de
verzending, terugbetaald.
9. Overmacht
Dos Templarios Belgium kan onder geen enkel beding aansprakelijk gesteld worden voor een vertraging in de
uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten
haar normale controle, inbegrepen productie onderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten

aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-
outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze

leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.
10. Betaling
Dos Templarios Belgium aanvaard de volgende veilige online betaalmethoden via Mastercard, Visa,
bancontact/Mister Cash, Bankoverschrijving. Al onze facturen dienen bij het plaatsen van de
bestelling betaald te worden.
Elke klacht betreffende de facturen dient, om ontvankelijk te zijn, gedetailleerd bij aangetekende
brief te worden geformuleerd binnen drie (3) dagen na ontvangst van de factuur. In geval van
achterstallige betalingen zullen op de openstaande factuurbedragen van rechtswege en zonder dat
enige voorafgaandelijke ingebrekestelling noodzakelijk is de interesten aangerekend worden à rato
van 1% per maand vanaf de factuurdatum. Bij wanbetaling en indien een aanmaning per gewone
brief 14 dagen zonder gevolg is gebleven zal daarenboven een forfaitaire schadevergoeding
verschuldigd zijn ten belope van 10% van de openstaande bedragen.
Wij behouden ons het recht voor om bij elke gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op
de vervaldag of enige andere inbreuk van de Koper op zijn verbintenissen volgens de
overeenkomst, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, de uitvoering van alle overeenkomsten
met de Koper te schorsen of deze met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder nood aan enige
gerechtelijke tussenkomst en alle zelfs nog niet-vervallen schuldvorderingen onmiddellijk op te
eisen of de levering slechts uit te voeren tegen contante betaling, niettegenstaande vroegere
overeenkomsten en onverminderd enig ander recht dat wij kunnen laten gelden. Het niet
onmiddellijk optreden tegen een tekortkoming van de Koper, kan in geen geval worden beschouwd
als een verzaking van onzentwege om ons later op deze tekortkoming te beroepen.

11. Persoonsgegevens
Door te bestellen op de webshop van Dos Templarios Belgium , staat de Koper uitdrukkelijk toe over te gaan tot de
verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie
van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen en het opvolgen van
de solvabiliteit. Dos Templarios Belgium zal de gegevens niet mogen overmaken aan derden. De Koper heeft voor
alle gegevens het recht op inzage en verbetering. De Koper heeft ten allen tijde het recht om zich
kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden. Voor meer informatie
wordt de Koper uitgenodigd zich te wenden tot het openbaar register bijgehouden door de
Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te Brussel.
12. Cookies
Onze website gebruikt cookies waardoor tijdens een bezoek aan onze site`cookies` op de harde schijf
van uw computer geplaatst kunnen worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van
een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u
een website raadpleegt. Cookies worden gebruikt om uw bezoek te optimaliseren. Cookies kunnen
niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine
identificeren. U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat
u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van

uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-
functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen

verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. Door gebruik te maken van
onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
13. Eigendomsrecht
Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn
beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of
andere rechthebbenden liggen. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te
brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld
tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc ... niet kopiëren of reproduceren
zonder onze uitdrukkelijke toestemming.
14. Bewijs

Alle Partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld : e-
mail, backups, ...).

15. Scheidbaarheid
Indien een artikel van deze voorwaarden wordt nietig verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid
van de overige artikelen niet aantasten.
16. Toepasselijk recht
Alle overeenkomsten afgesloten met Verkoper worden beheerst door het Belgisch recht.

 

 

GENERAL TERMS AND CONDITIONS

General terms and conditions

Seller
Dos Templarios Belgium
Registered office Dos Templarios Belgium, Grote Markt 16 , 3440 Zoutleeuw, Belgium with VAT number BE 0776.433.035 (hereinafter referred to as the "Seller").


 1. Placing an order
  The placing of an order on Dos Templarios Belgium's webshop is deemed as acceptance by the Buyer of our general terms and conditions, which are an integral part of the agreement, to the exclusion of all other general or special terms and conditions arising from the Buyer, unless explicitly agreed otherwise in writing.

 2. Offers and acceptance of the order
  All our offers are always without obligation and non-binding. We are only bound after we have confirmed the order in writing or after we have begun to fulfil the order. Information on products and pricing, as well as detailed order information, is drawn up and forwarded subject to changes and corrections.

 3. Delivery
  Products are only delivered to the countries listed in our "delivery and returns" section. Products will be delivered within the time specified in the individual order confirmation, insofar as possible. The Buyer shall be liable for incorrect delivery addresses and this may possibly result in additional costs. Our prices do not include transport and delivery of the goods. Transport and delivery costs are listed separately on our webshop. Specified delivery times are not binding but are given purely as an estimate. Delays in the delivery shall not give rise to termination of the sale or payment of damages in favour of the Buyer, except in the event of deliberate delays. Dos Templarios Belgium is entitled to make partial deliveries. In the event of non-delivery of the goods, any sums already paid by the Buyer shall be refunded without interest or other compensation.

The legal age limit for selling alcohol is 18. By ordering,  the buyer declares to be at least 18 years old.


 1. Ownership
  Delivered goods shall always remain the property of Dos Templarios Belgium until full payment, including all costs and charges, negligence interest and fees, has been made. Failure to pay shall entitle Dos Templarios Belgium to take back the goods, pursuant to the law and at the Buyer's expense.

 2. Complaints
  In order to accept complaints, they must reach us within 8 days of delivery in the event of a complaint arising from non-compliance with delivery time-frames. In the event of hidden defects, complaints must reach us 8 days after discovery the defect. Receipt of goods by the Buyer covers any possible defect or non-compliance that could be detected at that time. Thereafter, any right to repair or replacement expires.

 3. Guarantee
  Our guarantee is limited to the guarantee for hidden defects and the guarantee in the event of consumer purchases, both provided for in the Belgian Civil Code. Dos Templarios Belgium is only liable for damages resulting from intent or gross error. Dos Templarios Belgium is not liable for general or special indirect damages of any kind suffered by the Buyer. The (commercial and/or legal) guarantee never applies to defects caused by accidents, neglect, falls, use of the item contrary to the purpose for which it was designed, non-compliance with the user instructions or manual, adjustments or modifications to the item, heavy-handed use, poor maintenance, or any other abnormal or incorrect use.
 4. Withdrawal
  The right of withdrawal only applies to distance sales of products for private use to a consumer. A consumer is any individual or legal entity who purchases a product solely for non-professional purposes. The right of withdrawal can therefore never be invoked for products purchased for professional purposes. Some products fall under the legal exceptions. Perishable or personalised products cannot be returned as well as goods ordered specifically for a customer.
  All consumers have the right to cancel a purchase within a period of 14 calendar days calculated from the day following the delivery of the goods and this without payment of an additional penalty and without providing a reason. Promotional goods can never be returned, only in the event of damages. You must inform Dos Templarios Belgium in writing or by e-mail within 7 calendar days and return the goods to our postal address within 7 calendar days. Only goods in perfect conditions shall be accepted; this means in their original and undamaged packaging, unused and complete with all parts. Goods must be ready for
  resale. All costs of returning goods, as well as associated risks, shall be entirely at the customer's expense. the goods shall be returned at their own risk and expense in their original condition and packaging by BPOST/ DPD/POSTNL to our postal address Dos Templarios Belgium, Grote Markt 16 , 3440 Zoutleeuw.

Following an inspection of the goods received, the amount received minus shipping costs will be refunded.

 1. Force majeure
  Dos Templarios Belgium can under no circumstances be held liable for a delay in performance or the non-performance of our commitments due to events beyond its normal control, including production interruptions, difficulties in acquiring or shortages of raw materials, work force, energy or transport or delays in transport, strikes, lock-downs, work interruptions or other collective employment disputes, affecting either ourselves or our suppliers, even if these events are foreseeable.

 2. Payment
  Dos Templarios Belgium accepts the following secure on-line payment methods through Mastercard, Visa, bancontact/Mister Cash, Bank transfer. All our invoices must be paid when the order is placed.
  In order to be accepted, any complaint concerning invoices must be drafted in detail and sent by registered letter within three (3) days following receipt of the invoice. In the event of late payment, interest will be charged on the outstanding invoice amounts ipso jure and without any prior notice of default being required at the rate of 1% per month from the invoice date. In the event of non-payment and if a reminder sent by normal post has remained without effect for 14 days, settled damages amounting to 10% of the outstanding amounts shall also be payable.
  We reserve the right, in the event of any full or partial non-payment of an invoice on the due date or any other breach by the Buyer of its obligations under the agreement, to suspend pursuant to the the law and without notice of default, the performance of all agreements with the Buyer or to terminate them with immediate effect, without the need for any judicial intervention and to demand immediate payment of all debts, even those not yet due, or to make delivery only against cash payment, notwithstanding previous agreements and without prejudice to any other rights we may have. Failure to take immediate action against any shortcomings of the Buyer may under no circumstances be deemed as a waiver on our part to invoke this shortcoming at a later date.
 3. Personal data
  By ordering on the Dos Templarios Belgium webshop , the Buyer explicitly consents to the processing and use of his/her personal data for purposes such as the administration of the customer database, the management of orders, deliveries and invoices and the follow-up of solvency. Dos Templarios Belgium shall not be allowed to transfer the data to third parties. The Buyer has the right to inspect and correct all data. The Buyer has at all times the right to oppose the processing for direct marketing purposes free of charge. For more information, the Buyer is invited to consult the public register kept by the Commission for the Protection of Privacy in Brussels.

 4. Cookies
  Our website uses cookies which allow `cookies` to be placed on your computer's hard drive during a visit to our site. A cookie is a text file placed by a website's server in your computer's browser or on your mobile device when you visit a website. Cookies are used to optimise your visit. Cookies cannot be used to identify individuals; a cookie can only identify a machine. You can set your internet browser so that cookies are not accepted, that you receive a warning when a cookie is installed or that the cookies are subsequently deleted from your hard disk. You can do this through your browser's settings (by means of the help functionality). Please note that certain graphical elements may not appear correctly, or that you will not be able to use certain applications. By using our website, you hereby agree to our use of cookies.

 5. Intellectual Property
  Our website, logos, texts, photographs, names and in general all our communications are
  protected by intellectual property rights held either by us, our suppliers or other rights holders. You are prohibited from using and/or making changes to the intellectual property rights described in this article. For example, you may not copy or reproduce drawings, photos names, texts, logos colour combination, etc ... may not copy or reproduce without our express permission.

 6. Evidence

All Parties accept within the framework of their relationships electronic evidence (e.g. : e-mail, backups, ...).

 1. Severability
  If any article of these terms and conditions is declared null and void, such nullity shall not affect the validity of the remaining articles.

 2. Governing law
  All agreements concluded with the Seller are governed by Belgian law.

 

Condiciones generales

Vendedor
Dos Templarios Belgium
Domicilio social Dos Templarios Belgium, Grote Markt 16 , 3440 Zoutleeuw, Bélgica con número de IVA BE 0776.433.035 (en lo sucesivo, el "Vendedor").


 1. Realización de un pedido
  La realización de un pedido en la tienda virtual de Dos Templarios Belgium se considera como la aceptación por parte del Comprador de nuestros términos y condiciones generales, que son parte integrante del acuerdo, con exclusión de todos los demás términos y condiciones generales o especiales que surjan del Comprador, a menos que se acuerde explícitamente lo contrario por escrito.

 2. Ofertas y aceptación del pedido
  Todas nuestras ofertas son siempre sin compromiso y no vinculantes. Sólo nos comprometemos tras haber confirmado el pedido por escrito o tras haber comenzado a tramitarlo. La información sobre productos y precios, así como la información detallada del pedido, se elabora y se envía sujeta a cambios y correcciones.

 3. Entrega
  Los productos sólo se entregan en los países que figuran en nuestra sección "entrega y devoluciones". Los productos se entregarán dentro del plazo especificado en la confirmación de pedido individual, en la medida de lo posible. El Comprador será responsable de las direcciones de entrega erróneas, lo que posiblemente dará lugar a costes adicionales. Nuestros precios no incluyen el transporte y la entrega de la mercancía. Los gastos de transporte y entrega se indican por separado en nuestra tienda en línea. Los plazos de entrega indicados son orientativos y no vinculantes. Los retrasos en la entrega no darán lugar a la terminación de la venta o el pago de daños y perjuicios a favor del Comprador, excepto en el caso de retrasos deliberados. Dos Templarios Bélgica tiene derecho a realizar entregas parciales. En caso de falta de entrega de la mercancía, las sumas ya pagadas por el Comprador serán reembolsadas sin intereses u otra compensación.

El límite de edad legal para la venta de alcohol es de 18 años. Al realizar el pedido, el comprador declara tener al menos 18 años de edad.


 1. Propiedad
  Los bienes entregados seguirán siendo propiedad de Dos Templarios Belgium hasta que se haya realizado el pago completo, incluyendo todos los costos y cargos, intereses de negligencia y honorarios. La falta de pago dará derecho a Dos Templarios Belgium a retirar la mercancía, de conformidad con la ley y a expensas del Comprador.

 2. Reclamaciones
  Para poder aceptar reclamaciones, éstas deben llegarnos en un plazo de 8 días a partir de la entrega en caso de reclamación derivada del incumplimiento de los plazos de entrega. En caso de vicios ocultos, las reclamaciones deberán llegarnos 8 días después del descubrimiento del defecto. La recepción de la mercancía por parte del Comprador cubre cualquier posible defecto o falta de conformidad que pudiera detectarse en ese momento. A partir de entonces, caduca cualquier derecho a reparación o sustitución.

 3. Garantía
  Nuestra garantía se limita a la garantía por vicios ocultos y a la garantía en caso de compra por parte del consumidor, ambas previstas en el Código Civil belga. Dos Templarios Belgium sólo es responsable de los daños resultantes de dolo o error grave. Dos Templarios Belgium no se hace responsable de los daños indirectos generales o especiales de cualquier tipo sufridos por el Comprador. La garantía (comercial y / o legal) nunca se aplica a los defectos causados por accidentes, negligencia, caídas, uso del artículo contrario a la finalidad para la que fue diseñado, el incumplimiento de las instrucciones de uso o manual, ajustes o modificaciones en el artículo, el uso de mano dura, mal mantenimiento, o cualquier otro uso anormal o incorrecto.
 4. Extinción del contrato
  El derecho de extinción del contrato sólo se aplica a las ventas a distancia de productos para uso privado a un consumidor. Se considera consumidor a toda persona física o jurídica que adquiere un producto únicamente con fines no profesionales. Por tanto, el derecho de extinción del contrato no puede invocarse nunca en el caso de productos adquiridos con fines profesionales. Algunos productos entran dentro de las excepciones legales. Los productos perecederos o personalizados no pueden devolverse, así como los productos encargados específicamente para un cliente.
  Todos los consumidores tienen derecho a desistir de una compra en un plazo de 14 días naturales calculados a partir del día siguiente a la entrega de la mercancía y ello sin pagar una penalización adicional y sin indicar el motivo. Los productos promocionales sólo pueden devolverse en caso de daños. Para ello debe informar a Dos Templarios Bélgica por escrito o por correo electrónico dentro de 7 días naturales y devolver la mercancía a nuestra dirección postal dentro de 7 días naturales. Sólo se aceptarán mercancías en perfectas condiciones; esto significa en su embalaje original y sin daños, sin usar y completas con todas sus piezas. La mercancía debe estar lista para
  reventa. Todos los gastos de devolución de la mercancía, así como los riesgos asociados, correrán enteramente a cargo del cliente. la mercancía se devolverá por su cuenta y riesgo en su estado y embalaje originales por BPOST/ DPD/POSTNL a nuestra dirección postal Dos Templarios Belgium, Grote Markt 16 , 3440 Zoutleeuw.

Tras una inspección de la mercancía recibida, se reembolsará el importe recibido menos los gastos de envío.

 1. Fuerza mayor
  Dos Templarios Belgium no puede en ningún caso ser considerada responsable de un retraso en la ejecución o el incumplimiento de nuestros compromisos debido a eventos fuera de su control normal, incluyendo interrupciones de la producción, dificultades en la adquisición o la escasez de materias primas, mano de obra, energía o transporte o retrasos en el transporte, huelgas, cierres patronales, interrupciones del trabajo u otros conflictos colectivos de trabajo, que nos afecten o a nuestros proveedores, incluso si estos eventos son previsibles.

 2. Pago
  Dos Templarios Belgium acepta los siguientes métodos de pago seguro en línea a través de Mastercard, Visa, bancontact/Mister Cash, Transferencia bancaria. Todas nuestras facturas deben abonarse en el momento de realizar el pedido.
  Para ser aceptada, cualquier reclamación relativa a las facturas deberá redactarse detalladamente y enviarse por carta certificada en los tres (3) días siguientes a la recepción de la factura. En caso de demora en el pago, se cobrarán intereses sobre los importes de las facturas pendientes de pago ipso iure y sin necesidad de preaviso a un tipo del 1% mensual a partir de la fecha de la factura. En caso de impago y si un recordatorio enviado por correo normal ha permanecido sin efecto durante 14 días, también se abonarán daños y perjuicios liquidados por un importe del 10% de los importes pendientes.
  Nos reservamos el derecho, en caso de impago total o parcial de una factura en la fecha de vencimiento o de cualquier otro incumplimiento por parte del Comprador de sus obligaciones en virtud del contrato, a suspender, de conformidad con la ley y sin notificación de incumplimiento, la ejecución de todos los contratos con el Comprador o a rescindirlos con efecto inmediato, sin necesidad de intervención judicial, y a exigir el pago inmediato de todas las deudas, incluso las que aún no hayan vencido, o a realizar la entrega únicamente contra pago al contado, a pesar de los acuerdos anteriores y sin perjuicio de cualquier otro derecho que podamos tener. La no adopción de medidas inmediatas contra cualquier deficiencia del Comprador no podrá considerarse en ningún caso como una renuncia por nuestra parte a invocar dicha deficiencia en una fecha posterior.
 3. Datos personales
  Al realizar un pedido en la tienda online de Dos Templarios Belgium, el Comprador consiente explícitamente el procesamiento y uso de sus datos personales para fines tales como la administración de la base de datos de clientes, la gestión de pedidos, entregas y facturas y el seguimiento de la solvencia. Dos Templarios Belgium no podrá transferir los datos a terceros. El Comprador tiene derecho a inspeccionar y corregir todos los datos. El Comprador tiene en todo momento el derecho de oponerse gratuitamente al tratamiento con fines de marketing directo. Para más información, se invita al Comprador a consultar el registro público mantenido por la Comisión para la Protección de la Privacidad en Bruselas.

 4. Cookies
  Nuestro sitio web utiliza cookies que permiten almacenar información en el disco duro de su ordenador durante la visita. Una cookie es un archivo de texto que el servidor de un sitio web coloca en el navegador de su ordenador o en su dispositivo móvil cuando visita un sitio web. Las cookies se utilizan para optimizar su visita. Las cookies no pueden utilizarse para identificar a personas; una cookie sólo puede identificar una máquina. Puede configurar su navegador de Internet para que no acepte cookies, para que reciba un aviso cuando se instale una cookie o para que las cookies se borren posteriormente de su disco duro. Puede hacerlo a través de la configuración de su navegador (mediante la función de ayuda). Tenga en cuenta que es posible que algunos elementos gráficos no aparezcan correctamente o que no pueda utilizar determinadas aplicaciones. Al utilizar nuestro sitio web, usted acepta el uso que hacemos de las cookies.

 5. Propiedad intelectual
  Nuestro sitio web, logotipos, textos, fotografías, nombres y, en general, todas nuestras comunicaciones están protegidos por derechos de propiedad intelectual de los que somos titulares nosotros, nuestros proveedores u otros titulares de derechos. Se le prohíbe utilizar y/o realizar cambios en los derechos de propiedad intelectual descritos en este artículo. Por ejemplo, no podrá copiar ni reproducir dibujos, fotos nombres, textos, logotipos combinación de colores, etc... no podrá copiar ni reproducir sin nuestro permiso expreso.

 6. Pruebas

Todas las Partes aceptan en el marco de sus relaciones pruebas electrónicas (por ejemplo : correo electrónico, copias de seguridad, ...).

 1. Divisibilidad
  Si cualquier artículo de las presentes condiciones fuera declarado nulo, dicha nulidad no afectará a la validez de los restantes artículos.

 2. Legislación aplicable
  Todos los acuerdos celebrados con el Vendedor se rigen por la legislación belga.